LLIBRE D'ORDENANCES 2024

Aquí es pot trobar el Llibre d'Ordenances que regeix la Vila de Casserres.

 • Ordenança general de gestió. liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals
 • Ordenança fiscal núm. 1 Impost sobre béns immobles
 • Ordenança fiscal núm. 2 Impost sobre activitats econòmiques
 • Ordenança fiscal núm. 3 Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 • Ordenança fiscal núm. 4 Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
 • Ordenança fiscal núm. 5 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 • Ordenança fiscal núm. 6 Taxa per expedició de documents administratius
 • Ordenança fiscal núm. 7 Taxa per la prestació del servei d'escola bressol
 • Ordenança fiscal núm. 8 Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal
 • Ordenança fiscal núm. 9 Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local
 • Ordenança fiscal núm. 10 DEROGADA AL CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ Taxa per la prestació del servei de gestió de residus comarcals
 • Ordenança fiscal núm. 11 Taxa pel subministrament d'aigua
 • Ordenança fiscal núm. 12 Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general
 • Ordenança fiscal núm. 13 Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
 • Ordenança fiscal núm. 14 Taxa per la utilització de locals públics municipals
 • Ordenança fiscal núm. 15 Ordenança fiscal general reguladora de contribucions especials
 • Ordenança fiscal núm. 16 Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable pels controls posteriors a l'inici de les activitats
 • Ordenança fiscal núm. 17 Taxa per la prestació del servei de bàscula pública
 • Ordenança fiscal núm.18 Taxa per la prestació de serveis assistencials de la residència assistida, llar residència i centre de dia per la gent gran a Casserres, i assistència domiciliaria i centre de serveis
 • Ordenança fiscal núm. 19 Taxa per la prestació de teleassistència i banc d'ajuts tècnics pels beneficiaris i pels ajuntaments de la comarca del Berguedà
 • Ordenança fiscal núm. 20 Taxa per la llicència d'autotaxi
 • Ordenança fiscal núm. 21 Preu públic per a la utilització de les pistes de tennis i pàdel
Darrera actualització: 8.03.2024 | 08:41