Mapa de capacitat acústica

Dissabte, 10 d’abril de 2021

El passat Ple es va aprovar per primera vegada el Mapa de Capacitat Acústica de Casserres.

Aquest mapa és una eina de gestió i control del soroll ambiental que ha de permetre detectar les àrees de conflicte acústic, reduir l’impacte sonor en àrees sorolloses i valorar la necessitat de prevenció en altres zones per a la millora de la qualitat acústica del territori.

El Mapa de Capacitat Acústica tracta de definir cada zona amb una classificació segons el predomini de l’ús del sòl. Adjuntem aquest mapa, que conté els plànols a les pàgines 22 – 25 amb la zonificació final per colors. Per intentar fer-ho més entenedor posarem alguns exemples:

🏡 En l’àmbit urbà existent la zonificació sol ser A4 (verd - predomini del sòl d’us residencial), que implica uns nivells objectiu de 65 dB durant el dia i 55 dB durant la nit de soroll ambiental. Pel que fa als valors límit d’una activitat concreta (indústria, equipament, comerç...), aquests són de 55 dB i 45 dB. 

🚚 En canvi, en zones classificades com a C2 (vermell - predomini del sòl d’ús industrial), els nivells objectius de soroll ambiental són més elevats, de 75 dB durant el dia i 65 dB durant la nit i una activitat existent concreta pot arribar a 65 dB durant el dia i 55 dB a la nit.

Hi ha zonificacions més estrictes (per exemple, en espais d’interès natural o en habitatges situats al medi rural) i zonificacions intermitges, per exemple:

🏘️ La majoria d’habitatges del Passeig Bisbe Comellas estan zonificats com a B1 (groc - coexistència del sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport). Aquesta zonificació implica el mateix límit pel soroll ambiental però deixa una mica més de marge al soroll provinent d’activitats concretes (5 dB més).

🏭 Els habitatges més properes a les indústries del Guixaró i l’Ametlla tenen la categoria de B3 (taronja - àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús industrial), que es dona en aquests casos en que la indústria hi té un paper preponderant però que també hi ha habitatges. Els límit de soroll ambient són els mateixos que en les altres categories residencials, però es dona més marge a les activitats ja existents, col·locant el límit a 65 dB diürns i 55 dB nocturns.

MAPA DE SOROLL
Aquest passat novembre, amb el suport de la Diputació de Barcelona, vam elaborar un Mapa de Soroll. Al contrari que el Mapa de Capacitat Acústica, que és un document tècnic i polític per definir el municipi a nivell urbanístic i acústic, el Mapa de Soroll és un document que fa un diagnosi de la realitat del soroll al municipi. 

Per fer aquesta diagnosi es van col·locar tres sonòmetres de llarga durada (24 hores - en tres habitatges propers a les zones industrials de Les 3 Creus, el Guixaró i l’Ametlla) i es van prendre 16 mesures de curta durada (15 minuts) en diversos punts del municipi.

També adjuntem aquest Mapa de Soroll, però cal indicar que les comparacions d’aquest document es van fer amb un Mapa de Capacitat Acústic erroni i mai aprovat.

CONCLUSIONS
A l’Annex II del Mapa de Capacitat Acústica es comparen els dos mapes i es fa una primera identificació de l’estat del soroll a Casserres, d’on es dedueix que durant el dia no hi ha pràcticament cap punt que superi el límit establert (només a l’inici de la carretera de Puig-reig, degut a l’acceleració dels vehicles).

Durant la nit els límits permesos són molt inferiors i això provoca algunes superacions lleus (menys de 4 dB). 

En el cas del poble de Casserres, es detecten certes superacions en els accessos des de Gironella (carretera de Gironella i Folch i Torres) degut als vehicles que hi circulen i que les mesures es van prendre a la matinada, quan ja hi comença a haver activitat. Al Guixaró també hi ha una superació lleu a les immediateses de la fàbrica, mentre que a l’Ametlla també hi ha superacions lleus als habitatges encarats a la C-16, a la fàbrica de l’Ametlla i al polígon de l’altra banda del Llobregat.

Des de l’Ajuntament ja s’ha advertit d’aquestes superacions a les indústries de les colònies per tal de minorar la projecció acústica dels seus edificis i s’està treballant en aquesta direcció.

Darrera actualització: 10.04.2021 | 13:17