AJUTS PER A L’ACTIVITAT ESPORTIVA PER A INFANTS PER PREVENIR EL RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL

Dimarts, 21 de juny de 2022

 

 

L'objecte d'aquestes bases és regir els ajuts per a l'activitat esportiva per a infants i adolescents (3 a 17 anys) empadronats al municipi de Casserres, que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.
Aquests ajuts s'atorgaran per a les temporades on el meritament de la fitxa sigui l'exercici de l'any en curs, per activitats esportives d'AMPAS o en altres activitats esportives en què es considerin.

És molt important saber, que la realització d'activitats esportives és considerada una necessitat vital, a més, que afavoreix la integració i la prevenció d'aquells col·lectius d'infants i joves en risc d'exclusió social, millorant la convivència del seu entorn i la transmissió positiva de valors personals i socials.

Els requisits per ser beneficiari d'aquest ajut són els següents:

 • Estar empadronat i viure a Casserres.
 • No rebre cap altre ajut pel mateix concepte d'altres administracions o ens públic o privat, o en tot cas les subvencions rebudes no superin la totalitat del cost del concepte per què se sol·licita l'ajut.
 • L'import econòmic que la unitat familiar destina a l'habitatge, sigui de lloguer o compra no pot superar els 500 €/mensuals.
 • Tenir una renda neta per membre de la unitat familiar, disponible igual o inferior a l'indicador de Renda de suficiència de Catalunya ( 569,12 € /mes), excepte en els casos d'acreditació de violència masclista, només es tindran en compte els ingressos de la persona víctima de violència masclista.
 • Per membre de la unitat familiar s'entendran aquelles persones que constin en el volant d'empadronament.
 • No tenir deutes amb el club, entitat esportiva, AMPA corresponents a altres anys/temporades/cursos aquests requisits s'han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud.


Aquests requisits s'han de complir en el moment de presentar la SOL·LICITUD.

La documentació a presentar és la següent:

A la sol·licitud s'ha d'adjuntar la documentació següent, mitjançant fotocòpia:

Documentació Econòmica

Ingressos de tots els membres de la unitat de convivència majors de 18 anys. La justificació pot donar-se amb:

 • En cas de treballador fix/temporal, 3 últimes nòmines a la presentació de la sol·licitud
 • En cas de ser pensionista, certificat de pensió
 • En cas de trobar-se a l'atur, fotocòpia del certificat integral del Servei Ocupació de Catalunya (SOC) per poder comprovar la situació administrativa actual; la situació de prestacions i els períodes d'inscripció
 • En cas de cobrament d'altres prestacions econòmiques (Renda Garantida Ciutadania,..) el document acreditatiu
 • En cas de no poder justificar els ingressos del nucli familiar, caldrà presentar una declaració jurada adjunta en la sol·licitud.
 • El darrer rebut de la hipoteca o lloguer de l'habitatge on resideixi la persona beneficiària a la presentació de la sol·licitud.
 • Justificant Ajuts de Lloguer (Agència d'Habitatge de la Generalitat)


Documentació social:

 • DNI/NIE, permís de residència o passaport del pare /mare /tutor
 • Llibre de família
 • Volant d'empadronament de tots els membres de la unitat familiar
 • Carnet de família nombrosa i/o carnet de família monoparental, si és el cas.
 • En cas de disminució o discapacitat física, psíquica o sensorial d'algun membre de la unitat familiar, certificats que acreditin aquestes circumstàncies i el grau.
 • En cas de malaltia greu d'algun membre de la unitat familiar, informes mèdics o d'altres documents que ho acreditin, dels darrers sis mesos anteriors a la convocatòria, excepte en els casos de malalties degeneratives en què la data de la documentació acreditativa serà indiferent
 • En cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació acreditativa.
 • Sentència de la guàrdia i custòdia en cas de separació o divorci i/o Conveni regulador
 • En cas d'incompliment de l'obligació de pagament de la pensió d'aliments, documentació acreditativa de la reclamació de la pensió d'aliments.
 • Rebut del Club, AMPA, o entitat esportiva, conforma s'ha pagat la totalitat o un parcial de la fitxa/s o quota/s del 2019-2020 per sol·licitant/ beneficiària de l'ajut.
 • En cas de no haver fet el pagament, presentar preinscripció o inscripció a l'activitat. Núm. de compte corrent on s'haurà de realitzar la transferència al beneficiari si ja s'ha pagat la fitxa o quota total o parcialment.


Els Serveis Socials de l'Ajuntament de Casserres podran sol·licitar que s'adjunti qualsevol altre document que considerin oportú per tal de poder acreditar amb més fidelitat la situació personal i/o econòmica del/la sol·licitant.

Trobareu tota la informació detallada i les sol·licituds per presentar en el requadre de la dreta.

Darrera actualització: 3.10.2023 | 12:53